Obs: Webbplatsen har översatts automatiskt. Byt till engelska för bästa läsupplevelse.

Varför Echometer?

Att stärka konkurrenskraften på ett hållbart och mätbart sätt

Många chefer styr sina företag enbart utifrån nyckeltal som omsättning, produktivitet och lönsamhet. Men psykologiska faktorer är ofta avgörande för att ett företag ska kunna utveckla sin fulla potential.

Vad kännetecknar framgångsrika team?

Psykologin bakom Echometer

Studier har i stor utsträckning undersökt vad som gör framgångsrika agila team och har därigenom identifierat centrala förutsättningar.

Som en avknoppning från den psykologiska fakulteten vid universitetet i Münster har vi brutit ner dessa begrepp till konkreta, påtagliga beteendemässiga förankringar. 

Dessa beteendeankare hjälper dig att specifikt reflektera över och utveckla dina arbetssätt.

Exempel: Beteendeankare från modellen "Psykologisk säkerhet"

  • I vårt team har vi möjlighet att ta upp frågor.
  • Det är svårt att be om hjälp i vårt team.
  • Ingen i teamet skulle medvetet agera på ett sätt som skulle undergräva mina ansträngningar.

Echometer i praktiken

Vilka effekter har Echometer på team och företag? Shopware AG har rullat ut Echometer i hela företaget. Du hittar fallstudien här.

Öka produktiviteten
genom retrospektiv (vetenskapligt mätt av Tannenbaum & Cerasoli, 2013)
0 %
Öka engagemanget
genom en flexibel arbetsmiljö (mätt med Gallup, 2018)
0 x

Varför ska du börja med retros nu?

Oavsett om ditt team arbetar med Scrum, Scrumban eller andra agila metoder bör en retrospektiv vara en central del av era arbetsmetoder. Med retrospektiv kan ni kontinuerligt ifrågasätta och utveckla ert samarbete.

"Om du bara använder en agil metod, låt det vara retrospektiv. Allt annat kommer att följa efter."
Woody Zuill
Agile Pionjär och evangelist
"Echometer har på ett föredömligt sätt lyckats ta impulser från både vetenskap och praktik och kombinera dem på ett meningsfullt sätt. Startupen erbjuder därmed ett värdefullt verktyg för att leva positiv psykologi i teamarbete och för att förbättra samarbetet."
Prof. Dr Meinald Thielsch
Senior akademisk rådgivare i organisations- och företagspsykologi, Westfälische Wilhelms University Münster

Vad gör oss unika?

Echometer ger dig allt du behöver för att utveckla dina team framgångsrikt.

Grafik_Agile_HR

Fördelar genom Echometer

Echometer mäter och förbättrar de viktigaste faktorerna för en sund och högpresterande företagskultur.

Medarbetarnas engagemang

Chefer vill ofta inte erkänna det, men studier visar det:
Endast 15% av medarbetarna i Tyskland är verkligen engagerade

Medarbetarnas lojalitet
Särskilt mot bakgrund av bristen på kvalificerad arbetskraft är det viktigt att minska fluktuation som en av de centrala kostnadsdrivande faktorerna.
Anställdas hälsa
Stärka de anställdas psykologiska trygghet och återhämtningsförmåga, minska sjukdagar och frånvaro.
Effektivt personalarbete

Medarbetarundersökningar och 360º feedback med Echometer minimerar arbetsbördan på HR-avdelningen.

Innovativ styrka

Stärka feedback och felkulturen i företaget för att lägga grunden för innovation och initiera en förändringsprocess.

Employer branding

En god företagskultur är valutan i den nya arbetsvärlden. Studier visar därför att nyutexaminerade studenter tycker att dessa faktorerär ännu viktigare.

Vittnesmål

Rapporter från praktiken